Novelizácia predpisov

Predpis Názov Zmena Účinnosť 145/1995 Z. z. Zákon o správnych poplatkoch 246/2022 Z. z. 253/2022 Z. z.264/2022 Z. z. 265/2022 Z. z.266/2022 Z. z. 01.08.2022 8/2009 Z. z. Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 246/2022 Z. z. 01.08.2022 56/2012 Z. z. Zákon o cestnej doprave 246/2022 Z. z. 01.08.2022 106/2018 […]

Výška stravného od 01.09.2022

Opatrenie MPSVaR č. 282/2022 Z. z.o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 2 a § 8 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje: § 1Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre jednostopové […]

Novela zákona č. 124/2006 Z. z. platná od 1.1.2023

Dňa 06.04.2022 bol v zbierke zákonom SR zverejnená novela Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov pod číslom 114/2022 Z. z. Účinnosť predmetnej novely je 01.01.2023. Z najdôležitejších zmien vyberáme: zmena periódy oboznamovania z dvoch rokov na tri roky (§ 7 ods. 5) […]

Prejsť na začiatok