Koordinácia BOZP na stavenisku

V zmysle požiadaviek uvedených v Nariadení vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a vyhlášky č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností Koordinácia BOZP je zabezpečovaná autorizovanými bezpečnostnými technikmi v rozsahu:

 • Uplatňovanie všeobecných zásad prevencie a požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri:
  1. technických alebo organizačných riešeniach, na základe ktorých sa plánujú práce, ktoré sa budú vykonávať súčasne alebo budú na seba nadväzovať
  2. určovaní času trvania jednotlivých prác alebo ich etáp
 • dohľad nad plnením príslušných požiadaviek všeobecných zásad na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku
 • spoluprácu medzi zamestnávateľmi na stavenisku, najmä ak pracujú na spoločnom pracovisku a ak ich činnosť na pracovisku na seba nadväzuje, usmerňovanie práce so zreteľom na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku úrazov a iného ohrozenia zdravia, na vzájomné informovanie a zapojenie fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, do tohto procesu, ak je to potrebné.
 • umiestnenie pracoviska, jeho prístupnosť, určenie komunikácií alebo priestorov na priechod a pohyb zamestnancov a na prejazd a pohyb pracovných prostriedkov.
 • dohľad nad poriadkom a čistotou na stavenisku
 • určovanie podmienok na odstraňovanie použitých nebezpečných materiálov alebo látok,
 • uskladňovanie, manipuláciu alebo odstraňovanie odpadu a zvyškov materiálov
 • Vypracovanie a aktualizácia plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (plán BOZP na stavenisku)
 • Opatrenia na kontrolu správneho uplatňovania pracovných postupov
Inžinierstvo

respons.sk

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.