BOZP

BOZP ochrana zdravia

a) Bezpečnostnotechnická služba (BTS)

v zmysle § 22 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP poskytuje zamestnávateľovi poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä z hľadiskaprimeranosti pracovných priestorov a stavieb,pracovných procesov a pracovných postupov, pracovných prostriedkov a iných technických zariadení,pracovného prostredia a ich technického, organizačného a personálneho zabezpečenia. Bezpečnostnotechnická služba v záujme optimalizácie pracovných podmienok ovplyvňuje postoje zamestnávateľa, vedúcich zamestnancov a zamestnancov k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Úlohy bezpečnostnotechnickej služby vykonáva bezpečnostný technik a autorizovaný bezpečnostný technik a podľa potreby aj iný odborník na prevenciu a ochranu v špecifickej oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Činnosť BTS zahŕňa:
  • vstupný audit  prevádzky z hľadiska vhodnosti: pracovných priestorov a stavieb, pracovných procesov, pracovných postupov, pracovných prostriedkov a iných technických zariadení, pracovného prostredia, technického, organizačného a personálneho zabezpečenia,
  • návrh opatrení nevyhnutných pre bezpečnú prevádzku,
  • spracovanie  základnej dokumentácie
  • posúdenie rizík a vyhodnotenie  rizík vyplývajúcich z prevádzky,
  • návrh na poskytovanie osobných ochranných prostriedkov,
  • spracovanie harmonogramu kontrol a revízií technických zariadení,
  • vyšetrovanie závažných pracovných úrazov,
  • určenie postupu pri poškodení zdravia,
  • kontrola dodržiavania zákazu fajčenia na pracoviskách,
  • kontrola dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných a  psychotropných látok na pracoviskách,
  • zabezpečenie vstupného a opakovaného oboznamovania zamestnancov a vedúcich  zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
  • spolupráca so štátnymi orgánmi,
  • poradenstvo, konzultácie v oblasti zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 •  

b) Audit BOZP

Úlohou auditu je identifikácia aktuálneho  stavu BOZP v prevádzke klienta. Audit bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pozostáva z obhliadky priestorov, kontroly aktuálnej dokumentácie a preverenia existujúceho systému BOZP. Výstupom auditu je zoznam zistení, vyplývajúcich odporúčaní, návrhov dokumentov, ktoré je potrebné vypracovať.

Veľký audit BOZP sa robí  pravidelne raz za rok alebo pri každej večšej zmene vo výrobe či organizácii práce, ako je napr. implementácia nových technológií či pracovných postupov, zmena sídla spoločnosti, prevádzky  apod.

Menšie  audity BOZP robia priebežne  po celý rok.

c) Analýza rizík

Ponúkame Vám vypracovanie komplexnej analýzy pracovných rizík využitím jednoduchej , rozšírenej a komplexnej bodovej metódy.

Ponúkame Vám zabezpečenie:

 • identifikácie nebezpečenstiev,
 • identifikácie ohrození,
 • určenie pravdepodobnosti vzniku ohrození,
 • stanovenie významnosti dôsledkov,
 • vypracovanie zoznamu neakceptovateľných rizík,
 • vypracovanie akčného plánu na  minimalizáciu rizík,
 • vypracovanie zoznamu neodstrániteľných rizík,
 • zabezpečenie informovania zamestnancov o výsledkoch posúdenie rizík a o prijatých opatreniach,
 • zabezpečenie aktualizácie posúdenia rizík.

d) Zoznam základných dokumentov v oblasti BOZP

Názov dokumentu v zmysle právneho predpisuUrčuje predpisVypracované dokumenty
Koncepcia politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a program realizácie tejto koncepcie§ 6 ods. 1 písm. k) zákona č. 124/2006 Z. z.
 • Politika BOZP
Vlastný zoznam prác a pracovísk
1. zakázaných tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám,
2. spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy
§ 6 ods. 1 písm. m) bod 1. a 2. zákona č. 124/2006 Z. z.
§ 1 nariadenia vlády SR č. 272/2004 Z. z.
 • Základné zásady pri zamestnávaní žien
 • Smernica na určenie zakázaných prác a pracovísk ženám a mladistvým zamestnancom
Vlastný zoznam prác a pracovísk zakázaných mladistvým zamestnancom§ 6 ods. 1 písm. m) bod 3. zákona č. 124/2006 Z. z.
§ 1 nariadenia vlády SR č. 286/2004 Z. z.
 • Základné zásady pri zamestnávaní mladistvých
 • Smernica na určenie zakázaných prác a pracovísk ženám a mladistvým zamestnancom
Zoznam lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci vrátane intervalov§ 6 ods. 1 písm. q) zákona č. 124/2006 Z. z.
 • Lehotník – zdravotná spôsobilosť a psychologická spôsobilosť
Nebezpečenstvá a ohrozenia, posúdenie rizika a vypracovanie písomného dokumentu o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami§ 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z.
 • Smernica pre postup posudzovania nebezpečenstiev, ohrození a vyhodnotenie rizík
Zoznam poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov na základe posúdenia rizika a hodnotenia nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a z pracovného prostredia§ 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z.
Nariadenie vlády č. 395/2006 Z. z.
 • Tabuľka hodnotenia rizík pre účely OOPP
 • Všeobecné zásady pre výber OOPP
 • Smernica na poskytovanie OOPP (vrátane umývacích, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov)
Vnútorný predpis na určenie podmienok zabezpečenia pitného režimu§ 6 ods. 3 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z.
 • Vnútorný predpis na určenie podmienok zabezpečenia pitného režimu
Poskytnutie potrebných informácií a pokynov zamestnancom iného zamestnávateľa na zaistenie BOZP platných pre jeho pracoviská a priestory§ 6 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z.
 • Prehlásenie o oboznámení so základnými zásadami práce a správania sa v areály a objektoch firmy pre neinterných zamestnancov
Zákaz fajčenia na pracoviskách, na ktorých pracujú aj nefajčiari, a zabezpečiť dodržiavanie tohto zákazu, ako aj zákazu fajčenia na pracoviskách§ 6 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z.
Zákon č. 377/2004 Z. z.
 • Pokyn na určenie podmienok súvisiacich s fajčením v priestoroch spoločnosti
 • Záznam z vykonanej kontroly v priestoroch zamestnávateľa na dodržiavanie zákazu fajčenia
Zásady bezpečnej práce, zásady ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku§ 7 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. 
Právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Právne predpisy vzťahujúce sa k práci
Právne predpisy a ostatné predpisy vzťahujúce sa na vykonávanú prácu
§ 7 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z.
§ 47 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z.
§ 224 ods. 2 písm. b) zákona č. 311/2001 Z. z.
 • Smernica na určenie podmienok organizácie výchovy zamestnancov v oblasti BOZP
 • Osnovy oboznamovania…
Postup pre prípad záchranných prác, evakuácie a vzniku poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci§ 8 ods. 1 písm. a) bod 1. zákona č. 124/2006 Z. z.
 • Plány evakuácie (CO)
 • Požiarne evakuačné plány (OPP)
 • Opatrenia a postup v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, záchranných prác a evakuácie (BOZP)
Kontrola, či zamestnanec nie je v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a či dodržiava určený zákaz fajčenia v priestoroch zamestnávateľa
Kontrolovať činnosť zamestnanca na odlúčenom pracovisku a zamestnanca, ktorý pracuje na pracovisku sám
Kontrolovať riadne používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, ochranných zariadení a iných ochranných opatrení
§ 9 ods. 1 písm. b), c), d) zákona č. 124/2006 Z. z.
 • Záznam o vykonanej kontrole z podozrenia požitia alkoholických nápojov
 • Protokol z vykonanej dychovej skúšky na prítomnosť alkoholu u zamestnanca v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z.
 • Záznam z vykonanej kontroly v priestoroch zamestnávateľa na dodržiavanie zákazu fajčenia
 • Záznam z vykonanej kontroly na činnosť zamestnanca na odlúčenom pracovisku a zamestnanca, ktorý pracuje na pracovisku sám
 • Záznam z vykonanej kontroly na riadne používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, ochranných zariadení a iných ochranných opatrení
Kontrola, či zamestnanec nie je v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok§ 12 ods. 2 písm. l) zákona č. 124/2006 Z. z.
 • Smernica na kontrolu požívania alkoholických nápojov a iných omamných látok
Oznámenie vzniku udalostí v zmysle § 17 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z.§ 17 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z.
 • Smernica na určenie postupov pri vzniku úrazu a nebezpečnej udalosti
Evidencia úrazov, chorôb z povolania …§ 17 ods. 8, 9 zákona č. 124/2006 Z. z.
 • Evidencia pracovných úrazov
 • Evidencia nebezpečných udalostí, iných úrazov ako pracovných úrazov
 • Evidencia chorôb z povolania, ohrození chorobou z povolania
Zástupca zamestnancov pre bezpečnosť§ 19 ods. 1, 6 zákona č. 124/2006 Z. z.
 • Menovací dekrét zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť
 • Zástupca zamestnancov pre bezpečnosť
Komisia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci§ 20 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z.
 • Menovací dekrét komisie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Oboznámenia z BOZP

Oboznámenie z BOZP pre svojich zamestnancov je jednou zo základných povinností zamestnávateľa. Túto povinnosť ustanovuje zákon 124/2006 Z.z.

OBOZNÁMENIE  BOZP MUSIA ABSOLVOVAŤ VŠETCI ZAMESTNANCI:

 • pri prijatí do zamestnania
 • pri preložení na inú prácu
 • pri zavedení nových pracovných postupov a technológií
 • pri zaradení na nový pracovný prostriedok alebo pracovisko
 • pravidelne minimálne raz za 24 mesiacov

V rozsahu poradenskej činnosti vykonávame nasledujúce školenia BOZP:

 • Vstupné / opakované oboznámenie zamestnancov
 • Vstupné / opakovanéoboznámenie vedúcich zamestnancov
 • Oboznamovanie zástupcov zamestnancov pre BOZP
 • Oboznámenie  zamestnancov pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou
 • Oboznámenie zamestnancov používajúcich motorové vozidlo (vodiči referenti)
 • Poučená osoba na obsluhu elektrických zariadení podľa §20 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
 • Oboznámenie zamestnancov na stavenisku

Legislatíva (Zákony)

Vybrané právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

respons.sk

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.