Ochrana pred požiarmi

 • je neoddeliteľnou súčasťou ochrany majetku a zdravia každého pracovného prostredia. Snahou našej spoločnosti je poskytovanie kompletného servisu našim zákazníkom v zmysle platnej legislatívy. V oblasti požiarnej prevencie a zabezpečovaní základných opatrení  pri predchádzaní vzniku požiarov sa v súčasnosti rieši viacerými možnosťami. Jedná sa o úlohy a povinnosti uvedené v zákone č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a jeho vykonávacej Vyhláške č. 121/2002 Z. z o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

Každá právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ má povinnosti na úseku požiarnej ochrany podľa § 4 a 5 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

obrázok sprinklerov

Technik Požiarnej ochrany

Podľa § 9 ods. 2 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zabezpečuje právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ prostredníctvom technika požiarnej ochrany plnenie týchto povinností:

 1. vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,
 2. určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok,
 3. vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok,
 4. vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom,
 5. určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby,
 6. organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov.
Ochrana zdravia BOZP

Audit OPP

Základnú dokumentáciu ochrany pred požiarmi v zmysle Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. § 24 o požiarnej prevencii, patrí najmä:

 1. požiarna identifikačná karta
 2. požiarny poriadok pracoviska
 3. požiarne poplachové smernice
 4. požiarny evakuačný plán (textová časť)
 5. grafická časť požiarneho evakuačného plánu
 6. požiarna kniha
 7. analýza nebezpečenstva vzniku požiaru
 8. doklady o kontrole požiarnych zariadení podľa osobitného predpisu
 9. údaje o požiaroch, príčinách vzniku požiarov, správy o výsledkoch vykonaných rozborov a o vykonaných opatreniach na úseku ochrany pred požiarmi
 10. dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi
 11. dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok
 12. dokumentácia o činnosti hasičskej jednotky
 13. riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavby
 14. ďalšie doklady, ak tak ustanovuje osobitný predpis
Dokumentáciu dodávame v jednom tlačenom vyhotovení pre spoločnosť.
 
 

Školenia z OPP

 • Vstupné / opakované školenie z OPP zamestnancov a vedúcich zamestnancov
 • školenie protipožiarnych hliadok
 • Školenie ochrany pred požiarmi – mimopracovný čas

Predaj hasiacich prístrojov a hydrantov

 • Ponúkame na predaj certifikované hasiace prístroje všetkých typov prístrojov od rôznych výrobcov. Súčasťou dodávky je vešiak na hasiaci prístroj a sprievodná dokumentácia.

  Pre našich zákazníkov vykonávame kontroly hydrantov, revízie a tlakové skúšky hasiacich prístrojov  v zmysle vyhlášky č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov.

  O kontrole sa vyhotoví písomný záznam, ktorý obsahuje skutočný stav podľa požiadaviek uvedených v odsekoch 1 a 2 s prípadným návrhom na odstránenie zistených nedostatkov a lehôt na ich odstránenie.

respons.sk

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.