Respons.sk


Koordinácie bezpečnosti na stavenisku
Koordináciu plnenia úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečuje koordinátor bezpečnosti poverený podľa § 3 ods. 1 nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z

Zdroj: Inšpektorát práce

RESPONS s.r.o.  sa okrem iného,  zaoberá poskytovaním komplexných služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Kontakt

SLUŽBY

bezpečnost a ochrana zdravia pri práci

je stav pracovných podmienok eliminujúcich vplyv nebezpečných a škodlivých faktorov pracovného procesu alebo prostredia na zamestnancov. Zahŕňa v sebe dve funkcie, ktorými je bezpečnosť práce a ochrana zdravia pri práci.

Požiarna Ochrana

Požiarna ochrana je jedným z najdôležitejších spôsobov zabezpečenia budov a ochrany osôb, ktorá v Slovenskej republike je legislatívou povinná. Na Slovensku je hlavným právnym predpisom zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi. U nás vyriešite všetko na mieru.

Civilná ochrana

(CO) je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí (MU).

Osobné ochranné pracovné pomôcky

Osobným ochranným pracovným prostriedkom sa rozumie prostriedok, ktorý zamestnanec pri práci nosí, drží alebo inak používa vrátane jeho doplnkov a príslušenstva, ak je určený na ochranu jeho bezpečnosti a zdravia. Taktiež Vám vieme odporučiť kvalitného slovenského výrobcu OOPP.

E-Learning

Zlepšenie úrovne vzdelávania, nové a atraktívne formy vzdelávania pre zamestnancov, ktoré vzdelávajú zamestnanca a sú prínosom pre zamestnávateľa. Prostredníctvom týchto kurzov je možné jednoduchým spôsobom poskytnúť zamestnancom všetky potrebné informácie a overiť ich vedomosti.

Konzultácie najnovšej legislatívy EU a Slovenskej republiky

Vypracujeme Vám potrebnú dokumentáciu pre oblasť BOZP a PO a v súlade s platnou legislatívou a podľa Vašich požiadaviek. Vypracovanie certifikácie OOPP pre špecifické pracovné podmienky. Dlhodobá spolupráca aj pre agentúry dočasného pridelenenia.

GALÉRIA

POVEDALI O NÁS KLIENTI

Naša priorita =  spokojnosť klienta

E-Learning

Cenový rozsah sa môže líšiť podľa požiadavky zákaznika.

BOZP

od 7,50 €

na osobu

OPP

€ od 7,50 €

na osobu

Na mieru

Cena dohodou

na osobu

Čísla hovoria za všetko

Naši klienti a ich zamestnanci sú v správnych rukách

0 +

Klientov

0 +

Objednávok

0 +

Zamestnancov

respons.sk

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.