Civilná ochrana

V Slovenskej republike upravuje civilnú ochranu  zákon č. 42/1994 Z.z., ktorý upresňuje podmienky na účinnú ochranu života, zdravia a majetku pred následkami mimoriadnych udalostí. Ustanovuje úlohy a pôsobnosť orgánov štátnej správy, obcí a práva povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri zabezpečovaní civilnej ochrany obyvateľstva.

Prvoradým cieľom civilnej ochrany (CO) je chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky pre prežitie pri vzniku mimoriadnych udalostí a aj počas vyhlásenia mimoriadnej situácie. V zmysle vyhlášky č. 533/2006 Z.z. Vám ponúkame vypracovanie zákonnej dokumentácie z CO.

 • Rozsah činnosti v oblasti CO :
  • Výpis analýzy okresu/obvodu,
  • Bezpečnostná analýza pre subjekty, ktoré ju nemajú vypracovanú,
  • Vypracovanie zákonnej dokumentácie CO s obsahom : účel plánu ochrany, vypracovanie zámeru vedúceho právnickej osoby , plánu kontrolnej činnosti, zdrojov krízového manažmentu, výpis z analýzy možnosti vzniku mimoriadných udalostí, atď…

  Úlohy pri realizácii opatrení na zabezpečenie ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti

  • varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb,
  • monitorovanie, regulácia pohybu osôb a dopravných prostriedkov,
  • dekontaminácia, likvidácia úniku nebezpečných látok atď.
Civilná ochrana

respons.sk

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.