PredpisNázov ZmenaÚčinnosť
145/1995 Z. z.Zákon o správnych poplatkoch246/2022 Z. z. 253/2022 Z. z.
264/2022 Z. z. 265/2022 Z. z.
266/2022 Z.
z.
01.08.2022
8/2009 Z. z.Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov246/2022 Z. z.01.08.2022
56/2012 Z. z.Zákon o cestnej doprave246/2022 Z. z.01.08.2022
106/2018 Z. z.Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov246/2022 Z. z.01.08.2022
372/1990 Zb.Zákon o priestupkoch246/2022 Z. z. 253/2022 Z. z,
264/2022 Z. z. 265/2022 Z. z. 266/2022 Z. z.
01.08.2022
578/2004 Z. z.Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov246/2022 Z. z.01.08.2022
9/2009 Z. z.Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov273/2022 Z. z.01.08.2022