Dotknutá časť predpisu Nové znenie Poznámka
§ 6 ods. 1 písm. a) Rozšírenie kompetencií NIP Dopĺňa  nová  kompetencia  NIP  určovať  organizačnú štruktúru inšpektorátov   práce…
§ 6 ods. 1 písm. b) Doplnenie paragrafového znenia …..doplnenie, že  Národný  inšpektorát  práce  je  odvolacím  orgánom nielen  vo  veciach,  v ktorých  v prvom stupni  rozhodol  inšpektorát práce,  ale  aj  vo  veciach,  v ktorých  rozhodol  inšpektor  práce
§ 6 ods. 1 písmeno e) Upravené     –     rozšírenie     kompetencie     NIP v súvislosti      dokladmi      o uznaní      odbornej spôsobilosti Upravuje  sa,  že  Národný  inšpektorát  práce  bude  nielen  vydávať, ale  aj odoberať  doklad  o  uznaní  odbornej  spôsobilosti akejkoľvek  fyzickej  osobe,  ktorá  získala odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo Švajčiarskej konfederácie.
§ 6 ods. 1 sa za písmeno f) Nové ustanovenie Z dôvodu jednotného poskytovania poradenstva a zachovania princípu právnej istoty v SR sa upravuje nová kompetencia Národného inšpektorátu práce odborne usmerňovať poskytovanie bezplatného poradenstva inšpektorátmi práce. Cieľom je   odstrániť   možné nerovnaké   poskytovanie   poradenstva   z hľadiska   obsahu   a rozsahu poskytnutých informácií, právnych názorov a odporúčaní.
§ 6 ods. 1 písmeno g) Zmenené znenie Národný  inšpektorát  práce  doposiaľ  odborne  usmerňoval  výchovu  a vzdelávanie  v oblasti bezpečnosti  a ochrany  zdravia  pri  práci.  Po novom  Národný  inšpektorát práce  okrem  usmerňovania  v oblasti výchovy  a vzdelávania,  odborne  usmerňoval  aj  oblasť overovania požiadaviek   bezpečnosti   technických   zariadení,   ako   aj   oblasť vykonávania bezpečnostnotechnickej služby.
§ 6 ods. 1 písmeno u) Zmenené ustanovenie NIP bude po novom viesť aj verejne prístupný zoznam vydaných a odobratých dokladov o uznaní odbornej spôsobilosti… Namiesto  inšpektorátov  práce  budú  po novom vydávať preukazy a osvedčenia fyzickým osobám na vykonávanie činnosti podľa § 16 ods.  1  písm.  a)  zákona  č.  124/2006  Z.  zoprávnené  právnické osobypričom  kompetencia odobrať  predmetné  preukazy  a osvedčenia  zostáva  zachovaná  inšpektorátom  práce.
§ 7 ods. 3 písm. b) Zmenené ustanovenie Bezpečnostné, technické a organizačné príčiny vzniku choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania bude vyšetrovať inšpektorát práce len na základe žiadosti orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva.
§ 7 ods. 3 písm. d) Inšpektorátom   práce   sa   odoberá   kompetencia   vydávať   preukazy a osvedčenia   fyzickým osobám  na  vykonávanie  činnosti  podľa  §  16 ods.  1  písm.  a)  zákona  č.  124/2006  Z.  z.
§ 10 ods. 1 Zmena ustanovenia Odborná príprava štátneho zamestnanca, ktorý sa uchádza o vymenovanie za inšpektora práce sa mení z 1 roka na osem mesiacov.
§ 12 ods. 1 písm. f) § 16 ods. 1 písm. d) Zmena ustanovenia Pojem videodokumentácia používaný v zákone sa v záujme zosúladenia s ostatnými právnymi predpismi   a legislatívnej   čistoty nahrádza   obsahovo   totožným   pojmom   –   audiovizuálny záznam. Rozširuje  sa  oprávnenie  inšpektora  práce  používať  technické prostriedky  aj  na sťahovanie  digitálnych  údajov  zo  záznamových zariadení  motorových  vozidiel  a  z  kariet vodičov.
§ 16 sa odsek 1 písm. f) Doplnené ustanovenie K   pravidlu,   ktoré   už   existuje,   že   sa   na   pracoviskách,   na ktorých   by   mohlo   dôjsť   k bezprostrednému  a  vážnemu  ohrozeniu života  a zdravia  inšpektora  práce,  môže  vykonať inšpekcia  práce len  za  účasti  zodpovedného  zamestnanca,  sa  zavádza  tomu zodpovedajúca povinnosť zamestnávateľa, a to zabezpečiť účasť takéhoto zamestnanca.
§ 19 ods. 1 písmeno a) Zmena ustanovenia Inšpektorát   práce   je   oprávnený   uložiť   pokutu,   ak   tento   zákon neustanovuje inak: a)  zamestnávateľovi  za  porušenie  povinností  vyplývajúcich  z  tohto zákona, z  predpisov  uvedených  v  §  2  ods.  1  písm.  a)  prvom bode  až treťom  bode,  šiestom  bode  a  siedmom  bode   alebo  za  porušenie záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv až do 100 000 eur, a ak v dôsledku tohto porušenia vznikol pracovný úraz, ktorým bola spôsobená 1. ťažká ujma na zdraví, najmenej 20 000 eur, 2. smrť, najmenej 33 000 eur.
§ 22c Prechodné ustanovenie Rozhodnutie  o uznaní  odbornej  spôsobilosti,  ktoré  bolo  vydané  pred účinnosťou tejto právnej úpravy sa považuje za doklad o uznaní odbornej spôsobilosti.