Dňa 06.04.2022 bol v zbierke zákonom SR zverejnená novela Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov pod číslom 114/2022 Z. z.
Účinnosť predmetnej novely je 01.01.2023.

Z najdôležitejších zmien vyberáme:

  • zmena periódy oboznamovania z dvoch rokov na tri roky (§ 7 ods. 5)
  • ruší sa pojem autorizovaný bezpečnostný technik (§ 24)
  • upravujú sa povinnosti bezpečnostného technika (23)
  • upravuje sa minimálny počet bezpečnostných technikov podľa počtu zamestnancov príloha č. 1b

Schválené znenie novely zákona uverejnené v Zbierke zákonov