Dotknutá časť predpisuNové zneniePoznámka
§ 6 ods. 1 písm. k)
§ 19 ods. 1 a 2
§ 22 ods. 3 a 6
Príloha č. 1b
….. činností „na úrovni divízie alebo skupinySpresnenie v  príslušných  ustanoveniach  sa  zohľadňuje  kód podľa  štatistickej klasifikácie   ekonomických   činností zamestnávateľa   na   úrovni   divízie   alebo   skupiny,
vzhľadom  na to, že v prílohe č. 1 sú činnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia,    vymedzené    kódom    podľa    štatistickej
klasifikácie    ekonomických    činností zamestnávateľa na úrovni divízie alebo skupiny.
§ 14 ods. 1 písm. c)slová  „vydávanie  dokladu  o  overení  odborných vedomostí“    nahrádzajú    slovami    vydávanie preukazu alebo osvedčenia podľa § 16 ods. 1 písm. a) prvého bodu“Po  novom  nebude  oprávnená  právnická  osoba vydávať doklad  o overení  odborných  vedomostí  fyzickej  osoby  – žiadateľa,  ale  namiesto inšpektorátu  práce  bude  po  overení  odborných  vedomostí  priamo  vydávať  preukaz alebo osvedčenie na vykonávanie týchto činností podľa § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z.
Oprávneným  právnickým  osobám  sa  ukladá  povinnosť oznamovať  dátum,  čas  a  miesto overovania  odborných vedomostí  Národnému  inšpektorátu  práce,  a to  z dôvodu zvýšenia úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia takým spôsobom, aby inšpektoráty práce mali naďalej určitú   možnosť kontrolovať   priebeh   overovania   odborných   vedomostí   v rámci   svojej kontrolnej   činnosti.   Oprávnená   právnická   osoba je   povinná   buď   oznámiť   požadované skutočnosti alebo ich zverejniť na svojom webovom sídle, a to najmenej 15 dní pred
§ 14 ods. 2Upravené znenie poslednej vety:
Oprávnená právnická osoba je povinná oznámiť Národnému inšpektorátu práce alebo zverejniť na svojom  webovom  sídle  dátum,  čas  a  miesto overovania  odborných  vedomostí  najmenej  15 dní  pred  jeho  začatím  a  zaslať  Národnému inšpektorátu  práce  informáciu  v  rozsahu  podľa odseku 7 písm. b) o ňou vydaných preukazoch a osvedčeniach        najneskôr        desiaty        deň kalendárneho     mesiaca     nasledujúceho     po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli preukazy a osvedčenia vydané.“
Začatím overovania  odborných  vedomostí.  Uvedená  lehota  je zosúladená  s lehotou  na  oznámenie dátumu,  času  a miesta overovania  odborných  vedomostí  žiadateľovi.  Taktiež  je oprávnená právnická osoba v zákonom určenom termíne povinná zaslať Národnému inšpektorátu práce informáciu o ňou vydaných preukazoch a osvedčeniach.
Nakoľko  oprávnená  právnická  osoba  bude  vydávať  preukazy  a osvedčenia  na  vykonávanie činnosti,   navrhuje   sa,   aby oprávnená   právnická   osoba   okrem   zverejňovania   zoznamu vydaných oprávnení podľa § 14 ods. 1 písm. a) zákona č.
124/2006 Z. z., v uvedenom rozsahu zverejňovala na svojom webovom sídle aj zoznam vydaných preukazov a osvedčení podľa § 14 ods. 1 písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z. Táto povinnosť súvisí aj s návrhom v čl. I bode 7 návrhu  zákona,  keď v súčasnosti  vedie  zoznam  vydaných  preukazov  a osvedčení Národný inšpektorát práce, pričom táto kompetencia sa mu týmto návrhom zákona odoberá.
§ 14 odsek 7Upravené znenie
§ 16 ods. 1 písm. a) prvom bodeslová      „príslušným      inšpektorátom      práce“ nahrádzajú   slovami   „oprávnenou   právnickou osobou“.
§ 16 ods. 5 písm. a)slová  „inšpektorátu  práce“  nahrádzajú  slovami
„oprávnenej právnickej osoby“.
§ 16 ods. 5 písm. h)Vypúšťajú sa slová „zástupcu inšpektorátu práce alebo“ 
§ 16 ods. 1 písm. a)

vypúšťajú  sa  slová  „na   vykonávanie   činnosti (ďalej  len  „preukaz“)“  a  slová  „na  vykonávanie činnosti (ďalej len „osvedčenie“)“

zostáva pojem:
„platného  preukazu  alebo  platného  osvedčenia vydaného“….

Legislatívno-technická úprava
§ 16 sa dopĺňa novým odsekom 13Fyzická osoba môže činnosti podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. b) namiesto preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa odseku 1 písm.
b) vykonávať na základe
a) platného dokladu o uznaní odbornej spôsobilosti; na tento doklad sa primerane vzťahujú ustanovenia odseku 2 písm. a) a c), odsekov 3 a 4, odseku 5 prvej vety a odsekov 6 až 11, alebo
b) platného dokladu o príslušnej odbornej spôsobilosti vydaného v inom členskom štáte Európskej únie, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je cezhraničným poskytovateľom služby alebo
ktorá je vyslaná na výkon prác pri poskytovaní služieb z iného členského štátu Európskej únie na územie Slovenskej republiky.
Národný  inšpektorát  práce  bude fyzickej osobe, ktorá získala odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov členského štátu Európskej   únie,   štátu,   ktorý   je  zmluvnou   stranou   Dohody o Európskom   hospodárskom priestore,  alebo  Švajčiarskej konfederácie,  vydávať  a  odoberať  doklad  o  uznaní odbornej spôsobilosti…….
S cieľom zvýšiť úroveň BOZP, ako aj zrovnoprávniť podmienky pre prístup k regulovanému povolaniu v podmienkach  SR,  sa navrhuje,  aby  sa  aj  na  vydanie  a zachovanie  platnosti dokladov  o uznaní odbornej spôsobilosti primerane vzťahovali niektoré podmienky ustanovené v § 16 zákona č. 124/2006 Z. z…….
Okrem iného sa  po  novom  bude  vyžadovať,  aby  fyzická osoba,  ktorej  bol  vydaný doklad  o uznaní  odbornej
spôsobilosti  za  podmienok  podľa  ods.  6  až  11  absolvovala aj lekársku  preventívnu  prehliadku  vo  vzťahu  k práci,  ako  aj aktualizačnú  odbornú  prípravu u osoby  oprávnenej  na  výchovu a vzdelávanie.
Podľa  návrhu  odseku  13  písm.  b)  fyzická  osoba,  ktorá  je cezhraničným  poskytovateľom služby  alebo  je  vyslaná  na výkon  práce  pri  poskytovaní  služieb  z členského  štátu  EÚ
na územie Slovenskej republiky, nepotrebuje doklad vydaný
  Národným inšpektorátom práce a na výkon  činnosti  podľa  § 16  odseku  1  písm.  a)  alebo  písm.  b)  zákona  č.  124/2006
Z.  z.  jej postačí  platný  doklad o príslušnej odbornej spôsobilosti  vydaný  v  členskom  štáte  Európskej únie.
§ 39jPrechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2021V rámci  prechodných  ustanovení  sa  v prvom  odseku upravuje,  že  preukazy  a osvedčenia, ktoré boli do účinnosti novej právnej úpravy vydané inšpektorátom práce ostávajú v platnosti a považujú sa za preukazy a osvedčenia vydané oprávnenou právnickou osobou.
V druhom odseku sa upravuje prechodné obdobie, v rámci
ktorého je fyzická osoba, ktorá má doklad   o uznaní   odbornej spôsobilosti   (tzn.   pôvodne   rozhodnutie   o uznaní   odbornej spôsobilosti) vydaný Národným inšpektorátom práce pred účinnosťou novej právnej úpravy, povinná  absolvovať
aktualizačnú  odbornú  prípravu  a podrobiť  sa  lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci, a to z dôvodu zabezpečenia jednotných požiadaviek v súvislosti s novou úpravou  vydávania  dokladov  o uznaní  odbornej  spôsobilosti. Taktiež  sa  ustanovujú podmienky,  ktoré  ak  fyzická  osoba  v
rámci  prechodného  obdobia  nesplní,  doklad  o uznaní odbornej spôsobilosti stráca dňom 31. marca 2026 platnosť.