Novela Zákonníka práce mení niektoré pravidlá vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov zákonom č. 350/2022 Z. z. sa s účinnosťou od 1. novembra 2022.  Novela je zlúčenním:

  • smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1152 z 20. júna 2019 o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii a
  • smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1158 z 20. júna 2019 o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami, ktorou sa zrušuje smernica Rady 2010/18/EÚ.

Prehľad najdôležitejších noviniek v Zákonníku práce, ktoré nadobúdli účinnosť 1. novembra 2022.

Doručovanie písomností

Písomnosti zamestnávateľa týkajúce sa vzniku, zmeny a skončenia pracovného pomeru alebo vzniku, zmeny a zániku povinností zamestnanca vyplývajúcich z pracovnej zmluvy musia byť doručené zamestnancovi do vlastných rúk. To platí rovnako o písomnostiach týkajúcich sa vzniku, zmien a zániku práv a povinností vyplývajúcich z dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.

Písomnosti doručuje zamestnávateľ zamestnancovi na pracovisku, v jeho byte alebo kdekoľvek bude zastihnutý. Ak to nie je možné, možno písomnosť doručiť poštovým podnikom ako doporučenú zásielku.

Novinou v doručovaní písomností zamestnávateľa od 1. novembra 2022 je ustanovenie minimálnej dĺžky úložnej lehoty zásielky v prípade doručovania písomností poštovým podnikom. Písomnosti doručované poštovým podnikom zamestnávateľ zasiela na poslednú adresu zamestnanca, ktorá je mu známa, ako doporučenú zásielku s doručenkou a poznámkou „do vlastných rúk“. Zamestnávateľ nesmie určiť pre zásielku odbernú lehotu kratšiu ako desať dní.

Doručovanie písomností týkajúcich sa vzniku, zmeny a zániku pracovného pomeru alebo vzniku, zmeny a zániku povinností zamestnanca vyplývajúcich z pracovnej zmluvy alebo z dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru ostáva aj po 1. novembri 2022 bezo zmeny. Tieto písomnosti doručuje zamestnanec na pracovisku alebo ako doporučenú zásielku.

Skúšobná doba pri pracovnom pomere na určitú dobu

V pracovnej zmluve možno dohodnúť skúšobnú dobu, ktorá je najviac tri mesiace, a u vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca, je najviac šesť mesiacov.

Od 1. novembra 2022 sa zmenili pravidlá trvania skúšobnej doby v prípade dohodnutia pracovného pomeru na určitú dobu. U zamestnanca s pracovným pomerom na určitú dobu nesmie byť dohodnutá skúšobná doba dlhšia ako polovica dohodnutej doby trvania pracovného pomeru. Účelom uvedenej právnej úpravy v zmysle smernice EP a R (EÚ) 2019/1152 je zabezpečiť, aby v prípade pracovnoprávnych vzťahov na dobu určitú kratšiu ako 12 mesiacov bola dĺžka skúšobnej doby adekvátna a primeraná predpokladanému trvaniu zmluvy a povahe práce.

Skúšobnú dobu nie je možné dohodnúť v prípade opätovne uzatváraných pracovných pomerov na určitú dobu.

Odstupné a odchodné v prípade smrti zamestnanca

Právna úprava Zákonníka práce účinná od 1. novembra 2022 rieši aj sporné otázky aplikačnej praxe vo väzbe na právo pozostalých na plnenia vyplývajúce zo skončenia pracovného pomeru, ak pracovný pomer zamestnanca zanikol smrťou pred dátumom riadneho skončenia pracovného pomeru.

Peňažné nároky zamestnanca jeho smrťou nezanikajú. Do štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku prechádzajú mzdové nároky z pracovného pomeru postupne priamo na jeho manžela, deti a rodičov, ak s ním žili v čase smrti v domácnosti. Predmetom dedičstva sa stávajú, ak týchto osôb niet.

Vo všeobecnosti zamestnancovi, ktorému bola doručená výpoveď alebo ktorý uzavrel dohodu o skočení pracovného pomeru, vzniká za zákonných podmienok pri skončení pracovného pomeru nárok na odstupné alebo nárok na odchodné. Ak zamestnanec pred uplynutím výpovednej doby alebo pred dohodnutým dňom skončenia pracovného pomeru zomrie, jeho pracovný pomer smrťou zaniká. V zmysle doterajšej právnej úpravy pri zániku pracovného pomeru tomuto zamestnancovi nárok na odstupné a odchodné nevzniká.

Novela Zákonníka práce účinná od 1. novembra 2022 pre túto situáciu ustanovuje, že na účely odstupného sa za deň skončenia pracovného pomeru výpoveďou alebo dohodou považuje deň smrti zamestnanca.

Taktiež na účely odchodného sa v prípade smrti zamestnanca považuje za deň skončenia pracovného pomeru deň smrti zamestnanca.

Nárok na odstupné a odchodné tak spolu so mzdovými nárokmi prechádza na pozostalých zamestnanca.

Otcovská dovolenka a ochrana rodiča

Zákonník práce s účinnosťou od 1. novembra 2022 zavádza pojem „otcovská dovolenka“. Nejde o nový inštitút pracovného práva, týmto pojmom sa nahrádza pojem „rodičovská dovolenka podľa § 166 ods. 1“, ktorá patrí mužovi, ak sa stará o narodené dieťa. Pravidlá vzťahujúce sa na materskú a otcovskú dovolenku sú v zásade upravené rovnako.

Novelou Zákonníka práce sa však nad rámec doterajšej právnej úpravy ustanovuje mužovi na otcovskej dovolenke zvýšená ochrana pred prepustením zo zamestnania v určitých špecifických prípadoch. Od 1. novembra 2022:

  1. zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, za ktorú sa považuje aj doba od oznámenia predpokladaného dňa nástupu na otcovskú dovolenku zamestnancom, najskôrvšak šesť týždňov predchádzajúcich očakávanému dňu pôrodu, do skončenia otcovskej dovolenky,
  2. zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s mužom na otcovskej dovolenke len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia so starostlivosťou o narodené dieťa, a musí skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.

Novelizované ustanovenia Zákonníka práce týkajúce sa náležitostí pracovnej zmluvy, ochrany zamestnancov pred nepriaznivým zaobchádzaním a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sú obsahom samostatných článkov:

Náležitosti pracovnej zmluvy a informovanie o pracovných podmienkach od 1. novembra 2022

Ochrana zamestnancov pred nepriaznivým zaobchádzaním od 1. novembra 2022

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru od 1. novembra 2022

Zdroj: Inšpektorát prác