Opatrenie MPSVaR č. 282/2022 Z. z.
o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 2 a § 8 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje:

§ 1
Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre

  1. jednostopové vozidlá a trojkolky je 0,063 eura,
  2. osobné cestné motorové vozidlá je 0,227 eura.

§ 2
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 117/2022 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.

§ 3
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2022.

Milan Krajniak v. r.