Mesiac: marec 2019

Sankcie v oblasti BOZP časť. 2

Sankcie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci časť. 2 Poriadkové pokuty v zmysle zákona č. 125/2006 Z. z. : Komu Povinnosť Paragraf Výška sankcie Zamestnancom zamestnávateľa a osobám oprávneným robiť právne úkony za zamestnávateľa alebo fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom – umožniť voľný vstup do priestorov a na pracoviská […]

Sankcie v oblasti BOZP časť. 1

Sankcie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci časť. 1 Pokuty v zmysle zákona č. 125/2006 Z. z. : Komu Povinnosť Paragraf Výška sankcie Zamestnávateľovi Dodržiavanie: – pracovnoprávnych predpisov, ktoré upravujú pracovnoprávne vzťahy, najmä ich vznik, zmenu a skončenie, mzdové podmienky a pracovné podmienky zamestnancov vrátane pracovných podmienok žien, mladistvých, domáckych zamestnancov, osôb so […]

Požiadavky na pracovisko

Pracoviskom sa na účely nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko (ďalej nariadenie vlády) rozumie miesto, ktoré je určené na výkon práce zamestnancov v priestoroch zamestnávateľa, na ktoré má zamestnanec prístup počas výkonu práce. Podrobné pozitívne a negatívne vymedzenie pojmu pracoviska (čo sa považuje za pracovisko a čo nie), ako aj […]

Použitie jazykov menšín na bezpečnostných označeniach

Na bezpečnostných značeniach, ktoré informujú o ohrození života, zdravia, bezpečnosti alebo majetku občanov Slovenskej republiky, ku ktorému môže dôjsť na miestach prístupných pre verejnosť, je potrebné v obciach podľa § 2 ods. 1 zákona č. 184/1999 Z. z. uvádzať znenie textovej časti popri štátnom jazyku aj v jazyku národnostných menšín. V rámci povinnosti vyplývajúcej zamestnávateľom používať bezpečnostné a zdravotné označenie […]

Všeobecné informácie o technických zariadeniach

V zmysle § 2 ods. 1 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“) s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia (ďalej „vyhláška č. 508/2009 Z. z.“) sa za technické zariadenia […]

Prejsť na začiatok

Pin It on Pinterest