Autor: MilanChrin

Opakované školenia a AOP u obsluhy motorových vozíkov

Opakované školenia a AOP u obsluhy motorových vozíkov Dňa 1.1.2012 nadobudla účinnosť novela zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon“). Predmetná novela, okrem iných ustanovení, upravila znenie poslednej vety § 7 ods. 4 zákona (Oboznamovanie a informovanie zamestnancov) vypustením slov „… a ostatné predpisy…“. Zmenou zákona […]

Slováci budú pri práci viac chránení pred karcinogénmi

BRATISLAVA. Zamestnanci budú pri práci viac chránení, sprísňujú sa maximálne hodnoty pre vystavenie účinkom karcinogénov a mutagénov. Vláda v stredu schválila návrh nariadenia o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci. Do právneho poriadku Slovenskej republiky sa tak podľa predkladacej správy preberá smernica Európskeho parlamentu a Rady EÚ […]

Sankcie v oblasti BOZP časť. 2

Sankcie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci časť. 2 Poriadkové pokuty v zmysle zákona č. 125/2006 Z. z. : Komu Povinnosť Paragraf Výška sankcie Zamestnancom zamestnávateľa a osobám oprávneným robiť právne úkony za zamestnávateľa alebo fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom – umožniť voľný vstup do priestorov a na pracoviská […]

Požiadavky na pracovisko

Pracoviskom sa na účely nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko (ďalej nariadenie vlády) rozumie miesto, ktoré je určené na výkon práce zamestnancov v priestoroch zamestnávateľa, na ktoré má zamestnanec prístup počas výkonu práce. Podrobné pozitívne a negatívne vymedzenie pojmu pracoviska (čo sa považuje za pracovisko a čo nie), ako aj […]

Použitie jazykov menšín na bezpečnostných označeniach

Na bezpečnostných značeniach, ktoré informujú o ohrození života, zdravia, bezpečnosti alebo majetku občanov Slovenskej republiky, ku ktorému môže dôjsť na miestach prístupných pre verejnosť, je potrebné v obciach podľa § 2 ods. 1 zákona č. 184/1999 Z. z. uvádzať znenie textovej časti popri štátnom jazyku aj v jazyku národnostných menšín. V rámci povinnosti vyplývajúcej zamestnávateľom používať bezpečnostné a zdravotné označenie […]

Prejsť na začiatok

Pin It on Pinterest