Sankcie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci časť. 2

Poriadkové pokuty v zmysle zákona č. 125/2006 Z. z. :

Komu

Povinnosť

Paragraf

Výška sankcie

Zamestnancom zamestnávateľa a osobám oprávneným robiť právne úkony za zamestnávateľa alebo fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom

– umožniť voľný vstup do priestorov a na pracoviská a utvárať podmienky na nerušený a rýchly výkon inšpekcie práce,

– poskytovať informácie o zistených neodstrániteľných nebezpečenstvách, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť a zdravie zamestnancov alebo iných fyzických osôb,

– umožniť odobratie nevyhnutne potrebného množstva vzoriek materiálov alebo látok na účely rozboru,

– umožniť používanie technických prostriedkov na zhotovenie fotodokumentácie, videodokumentácie a zvukových záznamov potrebných na výkon inšpekcie práce,

– predložiť na požiadanie alebo najneskôr v čase zisťovania totožnosti fyzických osôb nachádzajúcich sa na jeho pracoviskách doklady, ktorými preukáže pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo právny vzťah podľa osobitného predpisu k týmto osobám

§ 20 ods. 1
§ 16 ods. 1

od 100 eur až do 1 000 eur

Zamestnancom zamestnávateľa a osobám oprávneným robiť právne úkony za zamestnávateľa alebo fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom

Poskytnúť všetky podklady a informácie potrebné na výkon inšpekcie práce vrátane prvopisov dokladov a technických nosičov údajov,

§ 16 ods. 2 písm. a)

od 100 eur až do 1 000 eur

Zamestnávateľ

Poskytnúť:

– meno osoby, ktorá vykonáva prácu podľa dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, adresu miesta výkonu práce, dátum vzniku pracovnoprávneho vzťahu a predpokladaný rozsah prác,

– meno domáckeho zamestnanca a adresu miesta výkonu práce

§ 16 ods. 2 písm. b) a c)

od 100 eur až do 1 000 eur

Fyzická osoba a právnická osoba

– na požiadanie inšpektorátu práce alebo inšpektora práce povinná poskytnúť informácie potrebné na výkon inšpekcie práce, ak osobitný predpis neustanovuje inak

§ 16 ods. 5

od 100 eur až do 1 000 eur

Zamestnancom zamestnávateľa a osobám oprávneným robiť právne úkony za zamestnávateľa alebo fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom

– bezodkladné neohlásenie vzniku pracovného úrazu, ktorým bola spôsobená smrť alebo ťažká ujma na zdraví,

– bezodkladné neohlásenie závažnej priemyselnej havárie podľa osobitného predpisu,

– marenie výkonu inšpekcie práce.

§ 20 ods. 1

od 100 eur až do 1 000 eur

Zamestnávateľovi alebo fyzickej osobe

Vykonávanie činnosti bez oprávnenia, osvedčenia, preukazu alebo povolenia, ak na vykonávanie činnosti je potrebné oprávnenie, osvedčenie, preukaz alebo povolenie, ktoré vydáva Národný inšpektorát práce, inšpektorát práce, fyzická osoba alebo právnická osoba podľa osobitného predpisu

§ 19 ods. 2 písm. a) bod 2.

od 300 eur do 33 000 eur

Fyzická osoba nachádzajúca sa na pracovisku zamestnávateľa

marenie výkonu inšpekcie práce

§ 20 ods. 2

od 65 eur až do 650 eur