Sankcie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci časť. 1

Pokuty v zmysle zákona č. 125/2006 Z. z. :

Komu

Povinnosť

Paragraf

Výška sankcie

Zamestnávateľovi

Dodržiavanie:

– pracovnoprávnych predpisov, ktoré upravujú pracovnoprávne vzťahy, najmä ich vznik, zmenu a skončenie, mzdové podmienky a pracovné podmienky zamestnancov vrátane pracovných podmienok žien, mladistvých, domáckych zamestnancov, osôb so zdravotným postihnutím a osôb, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku, a kolektívne vyjednávanie,

– právnych predpisov, ktoré upravujú štátnozamestnanecké vzťahy,

– právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane predpisov upravujúcich faktory pracovného prostredia,

– osobitného predpisu zamestnávateľom v rozsahu jeho povinností uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu a platiť a odvádzať príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie za zamestnanca vykonávajúceho práce zaradené orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie podľa osobitného predpisu, a za zamestnanca, ktorý vykonáva práce tanečného umelca alebo hudobného umelca, ktorý vykonáva profesiu hráča na dychový nástroj,

– osobitného predpisu zamestnávateľom, ktorý ustanovuje povinnosti pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb,

– porušenie záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv

§ 19 ods. 1 písm. a)

do 100 000 eur

Zamestnávateľovi,
Fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom

Vznik pracovného úrazu, ktorým bola spôsobená smrť alebo ťažká ujma na zdraví z dôvodov porušení v zmysle zákona

§ 19 ods. 1 písm. a), b)

najmenej 33 000 eur

Fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom

Dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane predpisov upravujúcich faktory pracovného prostredia

§ 19 ods. 1 písm. b)

do 100 000 eur

Vedúcim zamestnancom a štatutárnym orgánom podľa osobitného predpisu

Svojím zavinením porušili povinností vyplývajúcich z :

– pracovnoprávnych predpisov, ktoré upravujú pracovnoprávne vzťahy, najmä ich vznik, zmenu a skončenie, mzdové podmienky a pracovné podmienky zamestnancov vrátane pracovných podmienok žien, mladistvých, domáckych zamestnancov, osôb so zdravotným postihnutím a osôb, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku, a kolektívne vyjednávanie,

– právnych predpisov, ktoré upravujú štátnozamestnanecké vzťahy,

– právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane predpisov upravujúcich faktory pracovného prostredia,

– právnych predpisov, ktoré upravujú zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania,

– záväzkov, ktoré vyplývajú z kolektívnych zmlúv,

– osobitného predpisu zamestnávateľom v rozsahu jeho povinností uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu a platiť a odvádzať príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie za zamestnanca vykonávajúceho práce zaradené orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie podľa osobitného predpisu, a za zamestnanca, ktorý vykonáva práce tanečného umelca alebo hudobného umelca, ktorý vykonáva profesiu hráča na dychový nástroj,

– osobitného predpisu zamestnávateľom, ktorý ustanovuje povinnosti pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb,

Porušili záväzky vyplývajúce z kolektívnych zmlúv
Dali pokyn na také porušenie alebo zatajili skutočnosti dôležité na výkon inšpekcie práce

§ 19 ods. 1 písm. c)

do štvornásobku ich priemerného mesačného zárobku

Zamestnávateľovi alebo fyzickej osobe

Porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania

§ 19 ods. 2 písm. a) bod 1.

od 2 000 eur do 200 000 eur
najmenej 5 000 eur (ak ide o nelegálne zamestnávanie dvoch a viac fyzických osôb súčasne)

Zamestnávateľovi alebo fyzickej osobe

Vykonávanie činnosti bez oprávnenia, osvedčenia, preukazu alebo povolenia, ak na vykonávanie činnosti je potrebné oprávnenie, osvedčenie, preukaz alebo povolenie, ktoré vydáva Národný inšpektorát práce, inšpektorát práce, fyzická osoba alebo právnická osoba podľa osobitného predpisu

§ 19 ods. 2 písm. a) bod 2.

od 300 eur do 33 000 eur

Zamestnávateľovi alebo fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom

Závažné porušenie povinností vyplývajúcich z :

– pracovnoprávnych predpisov, ktoré upravujú pracovnoprávne vzťahy, najmä ich vznik, zmenu a skončenie, mzdové podmienky a pracovné podmienky zamestnancov vrátane pracovných podmienok žien, mladistvých, domáckych zamestnancov, osôb so zdravotným postihnutím a osôb, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku, a kolektívne vyjednávanie,

– právnych predpisov, ktoré upravujú štátnozamestnanecké vzťahy,

– právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane predpisov upravujúcich faktory pracovného prostredia,

– právnych predpisov, ktoré upravujú zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania,

– záväzkov, ktoré vyplývajú z kolektívnych zmlúv,

– osobitného predpisu zamestnávateľom v rozsahu jeho povinností uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu a platiť a odvádzať príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie za zamestnanca vykonávajúceho práce zaradené orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie podľa osobitného predpisu, a za zamestnanca, ktorý vykonáva práce tanečného umelca alebo hudobného umelca, ktorý vykonáva profesiu hráča na dychový nástroj,

– osobitného predpisu zamestnávateľom, ktorý ustanovuje povinnosti pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb.

§ 19 ods. 2 písm. b) bod 1.

od 1 000 eur do 200 000 eur

Zamestnávateľovi alebo fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom

Nesplnenie povinnosti uloženej opatrením :

– odstránenie zistených nedostatkov ihneď alebo v lehotách ním určených,

– aby prítomné osoby ihneď opustili priestory, v ktorých je bezprostredne ohrozená ich bezpečnosť a zdravie,

– používanie pracovných a prevádzkových objektov, priestorov a pracovísk, strojov, zariadení a iných technických zariadení a pracovných prostriedkov, pracovných postupov, látok a vykonávanie činností a prác, ktoré bezprostredne ohrozujú bezpečnosť a zdravie zamestnancov a ostatných osôb zdržiavajúcich sa v priestoroch alebo na pracovisku zamestnávateľa s jeho vedomím,

– používanie motorového vozidla v prípadoch uvedených v osobitnom predpise,

– prácu tehotných žien, matiek do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacich žien, fyzických osôb mladších ako 18 rokov veku a iné práce a činnosti, ak sa vykonávajú v rozpore s osobitnými predpismi,

– zachovanie pracoviska alebo jeho časti v pôvodnom stave až do skončenia vyšetrovania alebo zadokumentovať stav pracoviska alebo jeho časti,

– vykonanie meraní, kontrol, skúšok a iných úkonov potrebných na výkon inšpekcie práce,

– zverejnenie informácií podľa osobitných predpisov na mieste u zamestnávateľa obvyklom a voľne prístupnom

§ 19 ods. 2 písm. b) bod 2.

od 300 eur do 100 000 eur