V zmysle § 2 ods. 1 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“) s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia (ďalej „vyhláška č. 508/2009 Z. z.“) sa za technické zariadenia považujú tlakové, zdvíhacie, elektrické a plynové zariadenia.

Technické zariadenia sa v zmysle § 4 ods. 1 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. rozdeľujú podľa miery ohrozenia do skupiny A, skupiny B alebo skupiny C. V skupine A sú technické zariadenia s vysokou mierou ohrozenia, v skupine B sú technické zariadenia s vyššou mierou ohrozenia a v skupine C sú technické zariadenia s nižšou mierou ohrozenia. Rozdelenie technických zariadení je uvedené v prílohe č. 1 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Technické zariadenia skupiny A a technické zariadenia skupiny B sa v zmysle § 4 ods. 2 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. považujú za vyhradené technické zariadenia (ďalej „VTZ“).

Požiadavky na zaistenie BOZP vrátane požiadaviek na zaistenie bezpečnosti VTZ v zmysle ust. § 5 ods. 1 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. určuje technická dokumentácia, ktorou je konštrukčná technická dokumentácia alebo projektová technická dokumentácia (ďalej „konštrukčná dokumentácia“) a sprievodná technická dokumentácia.

Konštrukčnú dokumentáciu v zmysle § 5 ods. 2 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. zabezpečí dodávateľ VTZ v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami. Obsah konštrukčnej dokumentácie VTZ je uvedený v prílohe č. 2 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Vyrábať, montovať na mieste budúcej prevádzky a rekonštruovať VTZ v zmysle § 5 ods. 3 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. možno iba podľa konštrukčnej dokumentácie, ku ktorej bolo vydané odborné stanovisko podľa § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 124/2006 Z. z.“), ktorým sa posudzuje konštrukčná dokumentácia (ďalej „odborné stanovisko k dokumentácii“). Pri VTZ elektrickom sa odborné stanovisko k dokumentácii vyžaduje iba na technické zariadenie skupiny A.

Stav bezpečnosti technického zariadenia v zmysle § 9 ods. 1 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. kontroluje:

 1. typovou skúškou, úradnou skúškou a opakovanou úradnou skúškou (§ 10 a § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.) oprávnená právnická osoba s vydaným oprávnením na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení podľa § 14 zákona č. 124/2006 Z. z.,
 2. skúškami u výrobcu technického zariadenia (§ 11 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.) výrobcom určená osoba alebo revízny technik s vydaným osvedčením revízneho technika v zmysle § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 16 alebo § 24 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.,
 3. odbornou prehliadkou a odbornou skúškou (§ 13 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.) revízny technik,
 4. revíziou elektrického ručného náradia počas používania a revíziou elektrického spotrebiča počas používania (§ 13a vyhlášky č. 508/2009 Z. z.) prevádzkovateľom určená osoba s odbornou spôsobilosťou podľa § 22 až 24 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. (samostatný elektrotechnik až revízny technik VTZ elektrických) alebo prevádzkovateľom určená poučená osoba pod dohľadom osoby s odbornou spôsobilosťou podľa § 22 až 24 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.,
 5. kontrolou elektrického ručného náradia počas používania a kontrolou elektrického spotrebiča počas používania (§ 13b vyhlášky č. 508/2009 Z. z.) prevádzkovateľom určená osoba s odbornou spôsobilosťou podľa § 20 až 24 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. (poučená osoba až revízny technik VTZ elektrických),
 6. inými prehliadkami a skúškami osoba na opravu podľa § 18 ods. 1 vyhlášky č.  508/2009 Z. z., osoba určená prevádzkovateľom podľa bezpečnostno- technických požiadaviek, a ak to nevyplýva z bezpečnostnotechnických požiadaviek, osoba určená prevádzkovateľom podľa sprievodnej technickej dokumentácie.

V zmysle § 9 ods. 2 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. sa kontrola stavu bezpečnosti technického zariadenia vykonáva podľa príloh č. 5 až 10 vyhlášky č. 508/2009 Z. z., bezpečnostnotechnických požiadaviek a sprievodnej technickej dokumentácie:

 1. počas výroby alebo montáže a po ich dokončení,
 2. po inštalovaní na mieste budúcej prevádzky pred prvým uvedením do prevádzky a po inštalovaní na inom mieste s výnimkou technického zariadenia prenosného, prevozného alebo určeného na prepravu,
 3. pred opätovným uvedením do prevádzky:
 • po odstavení dlhšom ako jeden rok,
 • po demontáži a opätovnej montáži, ktorou môže byť ovplyvnený stav bezpečnosti,
 • po rekonštrukcii a oprave; po oprave technického zariadenia elektrického, ak bola potrebná zmena istenia,
 • ak jeho používanie bolo zakázané inšpektorom práce,
 1. počas prevádzky podľa prevádzkových podmienok na základe posúdenia rizika, najmenej v ustanovených lehotách.

VTZ, pri ktorom sa predpokladá sériová výroba desiatich a viacerých kusov rovnakého vyhotovenia, sa podrobí typovej skúške v zmysle § 10 ods. 1 vyhlášky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa overuje, či zodpovedá konštrukčnej dokumentácii typu, ku ktorej bolo vydané odborné stanovisko k dokumentácii. Ak sa typovou skúškou preukáže zhoda vyhradeného technického zariadenia s konštrukčnou dokumentáciou typu, ku ktorej bolo vydané odborné stanovisko k dokumentácii, oprávnená právnická osoba vydá podľa § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. osvedčenie o typovej skúške.

Stav bezpečnosti technického zariadenia u výrobcu sa v zmysle § 11 ods. 1 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. kontroluje skúškami podľa príloh č. 5, 6 a 9 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Úradná skúška sa v zmysle § 12 ods. 1 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. vykoná pred uvedením technického zariadenia do prevádzky na VTZ skupiny A a na VTZ plynovom uvedenom v prílohe č. 1 IV. časti skupine B písm. a) až c) s médiom acetylén a písm. g) vyhlášky č. 508/2009 Z. z. po ukončení inštalácie na mieste budúcej prevádzky a po ukončení rekonštrukcie, a ak ide o VTZ tlakové skupiny A a vyhradené technické zariadenie plynové skupiny A, aj po ukončení opravy tlakového celku zváraním. Úradnou skúškou sa overuje, či VTZ podľa prvej vety, ktoré nebolo uvedené do prevádzky podľa osobitného predpisu, je spôsobilé na bezpečnú prevádzku vrátane jeho bezpečnej obsluhy, a či zodpovedá konštrukčnej dokumentácii, ku ktorej bolo vydané odborné stanovisko k dokumentácii.

Opakovanou úradnou skúškou vykonávanou v pravidelných lehotách sa v zmysle § 12 ods. 2 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. overuje, či VTZ skupiny A a VTZ plynové uvedené v prílohe č. 1 IV. časti skupine B písm. a) až c) vyhlášky č. 508/2009 Z. z. s médiom acetylén spĺňa požiadavky na bezpečnú prevádzku a či je obsluhované bezpečným spôsobom. Opakovaná úradná skúška sa vykonáva:

 1. v lehotách podľa príloh č. 5, 7 a 10 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.,
 2. najneskôr po každých desiatich rokoch prevádzky technického zariadenia elektrického,
 3. pred opätovným uvedením technického zariadenia do prevádzky podľa § 9 ods. 2 písm. c) vyhlášky č. 508/2009 .

Odbornou prehliadkou a odbornou skúškou sa v zmysle § 13 ods. 1 vyhlášky č. 508/2009 z. z. kontroluje stav bezpečnosti VTZ po ukončení výroby, montáže, inštalácie na mieste budúcej prevádzky, rekonštrukcie a opravy a počas jeho prevádzky. Odborná prehliadka a odborná skúška sa vykonáva v rozsahu a v lehotách podľa príloh č. 5 až 10 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a podľa bezpečnostnotechnických požiadaviek.

V zmysle § 13 ods. 2 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.o odbornú prehliadku a odbornú skúšku nahrádza úradná skúška alebo opakovaná úradná skúška, ktorá bola vykonaná v rovnakej lehote. Dňom vykonania úradnej skúšky alebo opakovanej úradnej skúšky začínajú plynúť lehoty nasledujúcich odborných prehliadok a odborných skúšok.

Revíziou elektrického ručného náradia a revíziou elektrického spotrebiča sa v zmysle § 13a vyhlášky č. 508/2009 Z. z. kontroluje stav bezpečnosti elektrického ručného náradia a stav bezpečnosti elektrického spotrebiča počas používania. Rozsah revízie a lehoty revízie elektrického ručného náradia a elektrického spotrebiča počas používania upravujú slovenské technické normy (STN 33 1600 a STN 33 1610).

Kontrolou elektrického ručného náradia a kontrolou elektrického spotrebiča sa v zmysle § 13b vyhlášky č. 508/2009 Z. z. kontroluje stav bezpečnosti elektrického ručného náradia a stav bezpečnosti elektrického spotrebiča počas používania. Rozsah kontroly a lehoty kontroly elektrického ručného náradia a elektrického spotrebiča počas používania upravujú slovenské technické normy (STN 33 1600 a STN 33 1610).

Obsluhovať VTZ v zmysle § 17 ods. 1 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. môže len osoba na obsluhu, ktorá má platný preukaz, ak ide o:

 

 1. parný a kvapalinový kotol I. až V. triedy,
 2. mobilný žeriav výložníkového typu, vežový žeriav výložníkového typu a pohyblivú pracovnú plošinu na podvozku s motorovým pohonom skupiny A, ktorá je určená na prevádzku na pozemných komunikáciách,
 3. technické zariadenie plynové skupiny A okrem technického zariadenia plynového uvedeného v prílohe č. 1 IV. časti skupine A písm. d) a g) vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

Viazať bremená na VTZ zdvíhacích uvedených v prílohe č. 1 II. časti skupine A písm. a) môže v zmysle § 17 ods. 2 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. len viazač bremien, ktorý má platný preukaz. Viazať bremená na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích uvedených v prílohe č. 1 II. časti skupine B písm. a) vyhlášky č. 508/2009 Z. z. môže fyzická osoba, ktorá má písomný doklad o overení odborných vedomostí vyhotovený revíznym technikom.

Obsluhovať VTZ určené bezpečnostnotechnickými požiadavkami, ktoré nie je uvedené v § 17 ods. 1 vyhlášky č. 508/2009 Z. z., môže v zmysle § 17 ods. 3 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. osoba na obsluhu VTZ, ktorá má písomný doklad o overení odborných vedomostí vyhotovený revíznym technikom; to sa nevzťahuje na obsluhu VTZ elektrického.

Samostatne plniť nádrž motorového vozidla plynom môže v zmysle § 17 ods. 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. aj fyzická osoba, ktorá je vodičom tohto motorového vozidla, ak bola s bezpečným spôsobom plnenia oboznámená osobou na obsluhu VTZ plynového s preukazom príslušného rozsahu.

Opravovať a rekonštruovať VTZ a montovať VTZ do funkčného celku na mieste jeho budúcej prevádzky, riadiť práce pri tejto oprave, rekonštrukcii alebo montáži a vykonať po ukončení opravy prehliadku a skúšku opravovanej časti VTZ uskutočnenej výmenou opotrebovaných častí za nové s výnimkou zásahu do bezpečnostných zariadení a s výnimkou ustanovenou bezpečnostnotechnickými požiadavkami môže v zmysle § 18 ods. 1 vyhlášky č.  508/2009 Z. z. len osoba na opravu, ktorá má platné osvedčenie, ak ide o:

 1. parný a kvapalinový kotol I. až V. triedy,
 2. potrubné vedenie uvedené v prílohe č. 1 I. časti skupine A písm. e) vyhlášky č.  508/2009 Z. z.,
 3. osobný a nákladný výťah s povolenou dopravou osôb skupiny A,
 4. technické zariadenie plynové skupiny A.

VTZ, ktoré nie je uvedené v § 18 ods. 1 vyhlášky č. 508/2009 Z. z., môže v zmysle § 18 ods. 2 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. opravovať, rekonštruovať a montovať do funkčného celku na mieste jeho budúcej prevádzky osoba na opravu, ktorá má písomný doklad o overení odborných vedomostí vyhotovený revíznym technikom; to sa nevzťahuje na VTZ elektrické.

V zmysle § 19 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. činnosti na technickom zariadení elektrickom môže podľa odbornej spôsobilosti vykonávať:

 1. poučená osoba (§ 20 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.),
 2. elektrotechnik (§ 21 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.),
 3. samostatný elektrotechnik (§ 22 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.),
 4. elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky (§ 23 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.),
 5. revízny technik (§ 24 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.).