Právny rámec

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o BOZP)

Vyhláška č. 500/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze

Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnenie niektorých zákonov

Rozdelenie úrazov:

 • pracovný úraz (evidovaný)
 • registrovaný pracovný úraz
 • závažný pracovný úraz – s následkom smrti alebo s ťažkou ujmou na zdraví
 • iný úraz

 

Povinnosti zamestnávateľa pri vzniku úrazu:

  • po prijatí oznámenia bezodkladne oznámiť vznik závažného pracovného úrazu príslušnému inšpektorátu práce,
  • vykonať potrebné opatrenia, aby nedošlo k ďalšiemu ohrozeniu života a zdravia,
  • zachovať stav pracoviska do príchodu príslušných
   vyšetrujúcich orgánov, okrem vykonania nevyhnutných opatrení na ochranu
   života a zdravia alebo na zabránenie veľkej hospodárskej škody (je
   povinný vyhotoviť dokumentáciu o stave pracoviska potrebnú na vyšetrenie
   príčin vzniku takej udalosti),
  • zistiť príčinu a všetky okolnosti vzniku pracovného úrazu a iného úrazu,
  • prizvať k zisťovaniu príčin aj autorizovaného bezpečnostného technika,
  • spísať záznam o registrovanom pracovnom úraze najneskôr do štyroch dní po oznámení vzniku registrovaného pracovného úrazu,
  • záznam o registrovanom pracovnom úraze do ôsmich dní odo dňa, keď sa o tomto pracovnom úraze dozvedel, zaslať príslušnému inšpektorátu práce,
  • prijať a vykonať potrebné opatrenia, aby sa zabránilo opakovaniu podobného pracovného úrazu,
  • zaslať príslušnému inšpektorátu práce správu o vyšetrení príčin a
   okolností vzniku závažného pracovného úrazu (ďalej len ZPÚ) a o
   prijatých a vykonaných opatreniach na zabránenie opakovaniu podobného
   pracovného úrazu do 30 dní odo dňa, keď sa o jeho vzniku dozvedel,
  • plniť určené povinnosti zamestnávateľa, ak sa na jeho pracovisku stal pracovný úraz zamestnanca iného zamestnávateľa (oznamovacia povinnosť, zistenie príčiny, prijatie a vykonanie opatrení proti opakovaniu)
  • Ak zamestnanec utrpel pracovný úraz na pracovisku iného zamestnávateľa,
   je tento zamestnávateľ povinný bezodkladne oznámiť vznik pracovného
   úrazu zamestnávateľovi poškodeného zamestnanca. Ak zamestnanec utrpel
   registrovaný pracovný úraz na pracovisku iného zamestnávateľa,

a) tento zamestnávateľ je povinný

 1. splniť oznamovaciu povinnosť,
 2. zistiť príčinu vzniku registrovaného pracovného úrazu,
 3. po spísaní podkladu pre záznam o registrovanom pracovnom úraze zaslať tento podklad zamestnávateľovi zamestnanca,
 4. prijať a vykonať opatrenia,

b) zamestnávateľ zamestnanca je povinný splniť povinnosti podľa § 17 odseku 4 písm. b) a c), odseku 5 písm. a) a odsekov 7, 8 a 12 zákona o BOZP.

Zisťovanie príčin vzniku pracovného úrazu

Dôsledné, riadne a zodpovedné vyšetrenie príčin a všetkých okolností vzniku ZPÚ u zamestnávateľa vytvára predpoklad na prijatie účinných a účelných opatrení a činností, na predchádzania vzniku ďalších udalostí nie len na danom pracovisku.

Za účelom riadneho a zodpovedného vyšetrenia príčin vzniku pracovného úrazu, zamestnávateľ zabezpečí a vykoná najmä:

 • nevykonať riadnu ohliadku miesta ZPÚ s vyhotovením foto a video dokumentácie, meracích prístrojov,
 • zohľadnenie záberu z inštalovanej priemyselnej kamery,
 • zistiť resp. zaistiť svedkov ZPÚ, a následne nevykoná ich riadne a preukázateľné vypočutie, vrátane postihnutého (ak je možné), vrátane osôb, ktoré danú činnosť vykonávajú na iných pracoviskách
 • posúdiť všetky relevantné písomné a iné doklady o bezpečných pracovných postupoch, pracovných a technologických postupoch, o charaktere pracoviska, o stave bezpečnostných a ochranných zariadení a o ďalších opatreniach (napr. správy o vykonaní odbornej prehliadky a odbornej skúšky),
 • zohľadniť doklady o kvalifikácii, zdravotnej spôsobilosti, odbornej spôsobilosti, oboznamovaní, inštruktážach, skúškach, pracovnoprávnom vzťahu, pracovnej náplni, resp. opise činností, ktoré postihnutý mal vykonávať, o preskúšaní a pod. postihnutého zamestnanca i ostatných zamestnancov, ktorí sa zúčastnili na prácach súvisiacich so ZPÚ alebo tieto práce riadili,
 • zohľadniť vlastné povinnosti a postupy určené vo vnútorných predpisoch zamestnávateľa, ako písomný dokument o posúdení rizík, kontrolná činnosť zamestnávateľa, povinnosti z návodov na obsluhu a sprievodnej technickej dokumentácie (poskytnutie OOPP, ochranných zariadení a opatrení a ich funkčnosť a účelnosť)
 • zohľadniť výsledky vyšetrovania iných orgánov (súdny znalec, PZ SR a pod.)
 • vykonanie vyšetrovacieho pokusu, najmä ak výpovede svedkov a postihnutého sú navzájom rozporné

Zodpovednosť zamestnávateľa pri vzniku pracovného úrazu

vyplývajúce z osobitných predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak sa zodpovednosti nezbaví podľa § 196 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

Zamestnávateľ sa zbaví zodpovednosti celkom, ak preukáže, že jedinou príčinou škody bola skutočnosť, že

 1. a) škoda bola spôsobená tým, že postihnutý zamestnanec svojím zavinením porušil právne predpisy alebo ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hoci s nimi bol riadne a preukázateľne oboznámený a ich znalosť a dodržiavanie sa sústavne vyžadovali a kontrolovali, alebo
 2. b) škodu si spôsobil postihnutý zamestnanec pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a zamestnávateľ nemohol škode zabrániť.

Zamestnávateľ sa zbaví zodpovednosti sčasti, ak preukáže, že

 1. a) postihnutý zamestnanec porušil svojím zavinením právne predpisy alebo ostatné predpisy, alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hoci s nimi bol riadne a preukázateľne oboznámený, a že toto porušenie bolo jednou z príčin škody,
 2. b) jednou z príčin škody bolo, že zamestnanec bol pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok,
 3. c) zamestnancovi vznikla škoda preto, že si počínal v rozpore s obvyklým spôsobom správania sa tak, že je zrejmé, že hoci neporušil právne predpisy alebo ostatné predpisy, alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, alebo osobitné predpisy, konal ľahkomyseľne a musel si pritom byť vzhľadom na svoju kvalifikáciu a skúsenosti vedomý, že si môže privodiť ujmu na zdraví.

Ak sa zamestnávateľ zbaví zodpovednosti sčasti, určí sa časť škody, za ktorú zodpovedá zamestnanec, podľa miery jeho zavinenia. V prípade uvedenom v písm. c) vyššie sa zamestnancovi uhradí aspoň jedna tretina škody.

Pri posudzovaní, či zamestnanec porušil právne predpisy alebo ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, alebo osobitné predpisy, nemožno sa dovolávať len všeobecných ustanovení, podľa ktorých si má každý počínať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a zdravie iných.

Za ľahkomyseľné konanie podľa vyššie uvedeného písm. c) nemožno považovať bežnú neopatrnosť a konanie vyplývajúce z rizika práce.

Zamestnávateľ sa nemôže zbaviť zodpovednosti, ak zamestnanec utrpel pracovný úraz pri odvracaní škody hroziacej tomuto zamestnávateľovi alebo nebezpečenstva priamo ohrozujúceho život alebo zdravie, ak zamestnanec tento stav sám úmyselne nevyvolal.

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení  v znení neskorších predpisov následne vymedzuje sociálne poistenie, upravuje rozsah sociálneho poistenia, právne vzťahy pri vykonávaní sociálneho poistenia, organizáciu sociálneho poistenia, financovanie sociálneho poistenia, dozor štátu nad vykonávaním sociálneho poistenia, konanie vo veciach sociálneho poistenia a konanie vo veciach vymáhania pohľadávok.

web: https://www.socpoist.sk/urazove-poistenie-dug/48009s

Prílohy:

Pracovny_uraz 

zdroj: Národný inšpektorát práce