V súvislosti s problematikou zabezpečenia oboznamovania zamestnancov počas vyhlásenej mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID 19, Národný inšpektorát práce (ďalej „NIP“) vydáva nasledovné stanovisko:

Oboznamovanie zamestnancov

Podľa § 7 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o BOZP“) je zamestnávateľovi uložená povinnosť oboznamovať všetkých svojich zamestnancov v rozsahu § 7 ods. 1 až 4 zákona o BOZP. Zákon v týchto ustanoveniach upravuje požiadavky na oboznamovanie a jeho obsah a súčasne ukladá zamestnávateľovi povinnosť tieto požiadavky upraviť vo svojom vnútornom predpise. Uvedené ustanovenia však neupravujú, kto môže vykonávať oboznamovanie ani iné požiadavky na prípadnú odbornosť.

Zo zákona o BOZP vyplývajú pre zamestnávateľa v zásade 2 možnosti, ako si splniť povinnosť oboznamovania zamestnancov. Je to:

1.,oboznamovanie zamestnancov, ktoré vykonáva zamestnávateľ svojimi vedúcimi zamestnancami alebo svojimi inými odbornými zamestnancami, napr. vedúcimi jednotlivých úsekov, ktoré riadia a za činnosť ktorých zodpovedajú, bezpečnostným technikom, ale aj štatutárnym zástupcom zamestnávateľa, ak ekonomická činnosť zamestnávateľa nemá z hľadiska BOZP také špecifické oblasti, ktoré si vyžadujú znalosti odborného zamestnanca;

 • uvedené je v súlade s §6 ods. 8 zákona o BOZP, podľa ktorého úlohy zamestnávateľa v oblasti starostlivosti o BOZP sú povinní zabezpečovať vedúci zamestnanci na všetkých stupňoch riadenia v rozsahu úloh vyplývajúcich z ich funkcie;
 • zamestnávateľ môže tieto oboznamovania vykonávať prostredníctvom elektronickej audiovizuálnej komunikácie – videokonferencia, videohovor a pod. – nedochádza tak k vzájomnému fyzickému kontaktu zamestnancov a tým nedochádza k riziku nákazy ochorením COVID-19;
 • zamestnávateľ môže taktiež využiť formu e-learningu, ak ho má zavedený;
 • na oboznamovanie, ktoré vykonáva zamestnávateľ vlastnými zamestnancami sa nevzťahuje ust. §27 zákona o BOZP.

2.,oboznamovanie zamestnancov prostredníctvom fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorej NIP vydal oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce(ďalej „VaVZ“) v zmysle § 27 zákona o BOZP;

 • osoby oprávnené na VaVZ v zmysle ust. § 27 zákona o BOZP môžu počas mimoriadnejsituácie vykonať oboznamovanie zamestnancov buď formou e-learningu alebo prostredníctvom elektronickej audovizuálnej komunikácie:

A, E-learning:

 • môže vykonávať len tá osoba oprávnená na VaVZ, ktorá má súhlas NIP na túto formu vzdelávania;
 • pri takejto forme vzdelávania nedochádza k vzájomnému fyzickému kontaktu zamestnancov a tým nedochádza k riziku nákazy ochorením COVID-19;
 • vydanie súhlasu NIP na e-learning je podmienené podaním žiadosti o schválenie e-learningu ako formy vzdelávania na NIP a preukázanie splnenia stanovených podmienok (Výchova a vzdelávanie zamestnancov prostredníctvom e-learningu);

B, Elektronická audiovizuálna komunikácia

 • osoby oprávnené na VaVZ, ktoré nemajú súhlas NIP na vykonávanie oboznamovaniazamestnancov prostredníctvom e-learningu, môžu počas trvania mimoriadnej situácie vykonávať toto vzdelávanie prostredníctvom elektronickej audiovizuálnej komunikácie – videokonferenica, videohovor a pod. – pri takejto forme vzdelávania nedochádza k vzájomnému fyzickému kontaktu zamestnancov a tým nedochádza k riziku nákazy ochorením COVID-19;
 • osoby oprávnené na VaVZ, ktoré nemajú zavedený e-learning, tak nebudú žiadnym spôsobom znevýhodnené;
 • osoby oprávnené na VaVZ tak budú môcť nahradiť klasickú prezenčnú formu vzdelávania elektronickou audiovizuálnou formou, po splnení oznamovacej povinnosti voči NIP v zmysle § 27 ods. 13 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. – v danom oznámení osoba oprávnená na VaVZ uvedie ako jednu z foriem výchovy a vzdelávania elektronickú audiovizuálnu formu (videokonferencia, videohovor a pod.) a spôsob overovania vedomostí účastníkov VaVZ ústnou skúškou (prostredníctvom videokonferencie, videohovoru a pod.);
 • po doručení takéhoto oznámenia NIP následne túto formu vzdelávania akceptuje.

Zároveň upozorňujeme, že vyššie uvedené sa vzťahuje na oboznamovanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov a nevzťahuje sa to všeobecne na ostatné druhy VaVZ, ktoré si počas mimoriadnej situácie nevyžadujú okamžitú realizáciu.

Zdroj: Národný inšpektorát práce