Opakované školenia a AOP u obsluhy motorových vozíkov

Dňa 1.1.2012 nadobudla účinnosť novela zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon“). Predmetná novela, okrem iných ustanovení, upravila znenie poslednej vety § 7 ods. 4 zákona (Oboznamovanie a informovanie zamestnancov) vypustením slov „… a ostatné predpisy…“. Zmenou zákona platnou od 1.7.2013 sa v § 7 za odsek 3 vložil nový odsek 4, čím sa pôvodný odsek 4 začal označovať ako odsek 5. Posledná veta § 7 ods. 5 zákona po zmene znie: Zamestnávateľ je povinný upraviť vnútorným predpisom pravidelnosť opakovaného oboznamovania tak, aby sa vykonávalo najmenej raz za dva roky, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú kratší čas.

Na základe tejto novelizácie zákona vznikli u odbornej verejnosti rozdielne názory na interpretáciu daného ustanovenia do praxe najmä v spojitosti s výkonom opakovaného školenia obsluhy motorových vozíkov v zmysle STN 26 8805: 2011 Motorové vozíky, základné požiadavky, požiadavky na kvalifikáciu (ďalej „STN 26 8805“).

V tomto prípade je potrebné ozrejmiť základné pojmy, a síce význam pojmu právne predpisy a pojmu ostatné predpisy.

  • Právne predpisy: právnym predpisom (normatívnym právnym aktom) sa rozumie každý predpis zverejnený v Zbierke zákonov (napr. ústavný zákon, zákon, vyhláška, nariadenie vlády, uznesenie, oznámenie a i.), ktorý je všeobecne záväzný. Každý právny predpis má vyššiu právnu silu ako ostatný predpis.
  • Ostatné predpisy: sú všetky ostatné predpisy (predovšetkým slovenské technické normy – ďalej „STN“), ktoré nie sú zverejňované v Zbierke zákonov.

V súvislosti s dodržiavaním ustanovení STN je potrebné uviesť, že dodržiavanie STN je dobrovoľné (§ 7 ods. 3 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Zhoda s STN je teda dobrovoľná okrem prípadov, keď ich dodržiavanie priamo vyžaduje právny predpis (v právnom predpise je priamo zadefinovaná konkrétna STN, ktorej ustanovenia je potrebné dodržiavať).

V zmysle § 7 ods. 5 zákona je teda postačujúce vykonávať opakované školenia obsluhy motorových vozíkov v perióde raz za 2 roky. Avšak zároveň je potrebné uviesť, že zamestnávateľ, ktorý sa rozhodne dodržiavať periódu (resp. si túto periódu určí vnútorným predpisom) opakovaných školení obsluhy motorových vozíkov v zmysle STN 26 8805, ktorá túto periódu určuje raz za 12 mesiacov, vykonáva úkony nad rámec právneho predpisu (právny predpis určuje minimálne požiadavky na zaistenie BOZP). Je teda plne v kompetencii zamestnávateľa, pre ktorý variant sa rozhodne a ktorú periódu bude dodržiavať (po posúdení viacerých faktorov ako je miera rizika, frekvencia využívania pracovného prostriedku, náročnosť a zložitosť vykonávaných činností, ustanovení sprievodnej technickej dokumentácie výrobcu/dodávateľa resp. jeho odporúčaní na používanie motorových vozíkov a pod.).

V zmysle § 7 ods. 4 zákona zamestnávateľ oboznamuje zamestnancov osobne alebo prostredníctvom vlastných zamestnancov, alebo fyzickej osoby alebo právnickej osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce podľa § 27 ods. 3 zákona. V zmysle prílohy č. 2 vyhlášky č. 356/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti (ďalej „vyhláška č. 356/2007 Z. z.“) vykonáva oprávnená osoba na činnosť 01.1 opakované oboznamovanie zamestnanca a vedúceho zamestnanca v rozsahu najmenej troch hodín. Pri iných činnostiach, ktoré sú obsahom vyhlášky č. 356/2007 Z. z., sa opakované oboznamovanie zamestnancov nevyskytuje.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že ak zamestnávateľ zabezpečuje opakované oboznamovanie dodávateľským spôsobom prostredníctvom osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie, táto osoba musí mať Národným inšpektorátom práce vydané oprávnenie na výchovu a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov (činnosť 01.1).

V zmysle § 7 ods. 7 zákona však nie je oboznamovaním dotknutá povinnosť absolvovať odbornú prípravu a aktualizačnú odbornú prípravu (ďalej „AOP“) podľa § 16 tohto zákona prostredníctvom oprávnenej osoby. Oprávnenou osobou je v tomto prípade fyzická alebo právnická osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce podľa § 27 ods. 3 zákona. V prípade AOP obsluhy motorových vozíkov je oprávnenou osobou fyzická alebo právnická osoba s platným oprávnením na výchovu a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov (skupina 06.1). Povinnosť absolvovať AOP upravuje § 16 ods. 8 zákona, podľa ktorého je fyzická osoba, ktorá má vydaný preukaz obsluhy motorových vozíkov, povinná do piatich rokov odo dňa vydania preukazu absolvovať AOP u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie. Ďalšiu AOP je táto fyzická osoba povinná absolvovať do piatich rokov odo dňa ukončenia predchádzajúcej aktualizačnej odbornej prípravy.